1. ÜLDSÄTTED

1.1. Soome-Eesti Kaubanduskoda (edaspidi tekstis „Ühing“), tõlgituna soome keelde Suomalais-virolainen kauppakamari ja tõlgituna inglise keelde The Finnish-Estonian Chamber of Commerce, on vabatahtlik mittetulunduslik ühing, mis on asutatud 18.09.1996.

1.2. Ühing tegutseb Eesti Vabariigis ja ta juhatuse asukohaks on Tallinn.

1.3. Ühingu ametlik nimi eesti keeles on Soome-Eesti Kaubanduskoda.

1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK

2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on Eesti-Soome vahelise ettevõtluse arengule kaasaaitamine ja majanduskontaktide vahendamine.

2.2. Ühingu eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse järgmistes tegevusvormides:

a) Sidemete loomine ja arendamine teiste organisatsioonide, avaliku sektori ja ärielu esindajatega;

b) Kohtumiste, seminaride ja koolituste korraldamine;

c) Liikmetele vajaliku informatsiooni jagamine ja konsulteerimine;

d) Heategevuse korraldamine;

e) Liikmete vaba aja sündmuste korraldamine;

f) Muud üldkoosoleku poolt otsustatud tegevusvormid.

3. LIIKMED

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla nii Eesti vabariigi kui ka teiste riikide hea mainega juriidilised isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja.

Auliige on juriidiline või füüsiline isik, kes kutsutakse Ühingusse juhatuse poolt. Auliikmeks valimisel peab olema juhatuse üksmeelne otsus. Auliikmel puudub hääleõigus.

3.2. Isik, kes soovib astuda Ühingu liikmeks, esitab sellekohase avalduse Ühingu juhatusele.

3.3. Liikmeks astumise avaldus vaadatakse läbi juhatuse koosolekul.

3.4. Ühingu uue liikme liikmelisus hakkab kehtima peale aastamaksu tasumist. Auliikme liikmelisus hakkab kehtima peale juhatuse vastavat otsust. Auliikmel ei ole aastamaksu.

3.5. Juhatusel on õigus sellekohase otsuse alusel liige välja arvata Ühingust juhul kui:

a) Liikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja nõuetega;

b) Liikme tegevus kahjustab Ühingu mainet;

c) Liige ei ole tasunud aastamaksu ja ei ole täitnud muid kohustusi Ühingu ees.

3.6. Välja arvatud liikmele teatatakse kirjalikult juhatuse otsusest, kus tuuakse ära ka väljaarvamise põhjus.

3.7. Liikme lahkumisel või väljaarvamisel Ühingust aastamakse ei tagastata.

4. LIIKMETE ÕIGUSED

4.1. Ühingu liikme õigused kehtivad vaid juhul, kui tasutud on aastamaks või täidetud muud Ühinguga seotud kohustused.

4.2. Ühingu liikmel on õigus:

a) Valida, olla ise valitud ja esitada Ühingu liikmete hulgast esindajaid Ühingu juhtorganitesse;

b) Esitada ettepanekuid, arupärimisi ja kaebusi Ühingu juhtorganitele ning saada asjakohaseid vastuseid;

c) Osaleda hääleõiguslikena Ühingu koosolekutel;

d) Osaleda Ühingu poolt korraldatud üritustel Juhatuse poolt määratud tingimustel;

e) Osaleda Ühingu tegevuse kõikides vormides;

f) Astuda Ühingust välja, teatades sellest juhatusele kirjalikult ette.

4.3. Igal ühingu liikmel, v.a. auliikmel, on üldkoosolekul üks hääl.

5. LIIKMETE KOHUSTUSED

5.1. Ühingu liige on kohustatud:

a) Tunnustama ning täitma Ühingu põhikirja;

b) Tasuma aastamaksu.

6. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek.

6.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas, aasta esimese kvartali jooksul. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku vajaduse korral või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.

6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku ja selle tehnilist tööd korraldab Ühingu juhatus, kes teatab liikmetele üldkoosoleku toimumisest kirjalikult vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist.

6.4. Üldkoosoleku pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

a) Ühingu eesmärgi ja põhikirja muutmine;

b) Aastamaksu suuruse ja maksmise korra määramine, kusjuures aastamaksu suurus võib olla erinevatele liikmetele erinev;

c) Ühingu juhatuse tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja eelarve kinnitamine;

d) Juhatuse liikmete arvu määramine;

e) Juhatuse liikmete nimeline määramine üheks tegevusaastaks korraga;

f) Revidentide valimine;

g) Revidentide aruande kinnitamine;

h) Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.

6.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kusjuures üldkoosolekul mitteosalenud liikmed peavad andma oma nõusoleku kirjalikult. Põhikirja muutmiseks, Ühingu lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks peab poolt hääletama üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

6.6. Üldkoosoleku töö algab Ühingu liikmete hulgast koosoleku juhataja ning sekretäri valimisega, mille järel kinnitatakse päevakord ja reglemendid. Üldkoosolekud protokollitakse.

7. JUHATUS

7.1. Juhatus esindab Ühingut ja juhib selle tööd. Juhatuses on vähemalt kaks ja maksimaalselt üksteist üldkoosoleku poolt määratud teovõimelist füüsilist isikut, kes esindavad Ühingu liikmeid. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja vajadusel aseesimehe.

7.2. Ühingut võivad esindada juhatuse esimees või aseesimees üksinda või kaks juhatuse liiget üheskoos.

7.3. Üldkoosolek võib juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral või kui juhatuse liige ei ole mingil põhjusel võimeline osa võtma aktiivselt Ühingu juhtimisest.

7.4. Juhatuse liikmed vastutavad Ühingu ees oma ülesannete täitmise eest.

7.5. Juhatuse liikmetele hüvitatakse ülesannete täitmisel tehtud vajalikud kulutused juhatuse koosoleku otsuse alusel.

7.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis ja need protokollitakse. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või aseesimees. Esimees on kohustatud juhatuse koosoleku

kokku kutsuma, kui seda nõuab Ühingu revident või vähemalt üks kolmandik juhatuse liikmetest.

7.7. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele vähemalt seitse päeva ette.

7.8. Juhatuse pädevuses on järgmised küsimused:

a) Ühingu jooksva tegevuse juhtimine;

b) Tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande, eelarve koostamine ja nende esitamine üldkoosolekule;

c) Ühingu raamatupidamise korraldamine;

d) Ühingu palgaliste töötajate töösuhete vormistamine;

e) Ühingu uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;

f) Üldkoosoleku kokku kutsumine;

g) Ühingu varaliste vahendite käsutamine;

h) Ühingu poolt loodavate struktuursete osakondade asutamine ja lõpetamine;

i) Koostöö arendamine ja koordineerimine riiklike ja kohalike võimuorganite ja organisatsioonidega;

j) Teiste küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

7.9. Oma ülesannete täitmiseks võib juhatus moodustada alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi, millede töö korralduse ning juhtimise kehtestab vastavasisulise otsusega juhatus.

7.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt üle poole liikmetest.

7.11. Juhatuse otsuse vastu võtmiseks on vajalik vähemalt pool koosolekul osalenud liikmete poolthäälteenamusest. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed, sh kehtib hääletamine ka e-posti teel. Kirjalikult või e-posti teel tehtud otsused protokollitakse järgmisel juhatuse koosolekul, millega kinnitatakse otsuse jätkuv kehtivus.

7.12. Juhul kui juhatuse liikme töösuhe lõpeb tema poolt esindatava liikmesfirmaga, siis võib liikmelisus juhatuses jätkuda kuni järgmise üldkoosolekuni.

7.13. Juhul kui juhatuse liikme poolt esindatav liikmesfirma kutsutakse ühingust tagasi, võib esindaja liikmelisus juhatuses jätkuda kuni järgmise üldkoosolekuni.

8. REVIDENT

8.1. Üldkoosoleku poolt valitakse kaks revidenti üheks aastaks ja nende volitused kehtivad ühe aruandeaasta jooksul kuni uue korralise üldkoosoleku poolt uute revidentide valimiseni.

8.2. Revidendid ei tohi kuuluda juhatuse koosseisu.

8.3. Revident kontrollib Ühingu tegevuse seaduslikkust ja Ühingu finants-majanduslikku tegevust ning koostab selle kohta aruande üldkoosolekule.

8.4. Revidentidel on õigus kontrolli teostamiseks saada juhatuselt kogu Ühingu tegevust puudutavat dokumentatsiooni.

9. VARA

9.1. Ühingu tegevus rajaneb isemajandamise põhimõtetel.

9.2. Ühingu vara moodustub:

a) Aastamaksudest;

b) Annetustest ja eraldistest;

c) Ühingu poolt korraldatavatest üritustest laekunud tuludest;

d) Tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või kultuurhariduslike või Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

e) Muudest laekumistest.

9.3. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole keelatud seadusega.

9.4. Ühingu vara kasutatakse juhatuse poolt tehtud otsuste alusel üksnes Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

9.5. Oma töös lähtub juhatus Ühingu põhikirjast, üldkoosolekul vastu võetud otsustest, üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvest ja tegevusplaanist.

10. ÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE VÕI JAGUNEMINE

10.1. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek seadusega ettenähtud juhtudel.

10.2. Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise poolt peab hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 18. septembril 1996. Põhikirja on muudetud 16.03.2006 üldkoosoleku otsusega, 27.03.2007 üldkoosoleku otsusega, 08.11.2007 üldkoosoleku otsusega, 12.02.2014 üldkoosoleku otsusega ja 12.02.2018 üldkoosoleku otsusega.